Fiskevård och information om föreningen

Fiskevård bedrivs kontinuerligt, projekt gädda har avslutats och här kan ni se resultaten av projektet.


Föreningen har sedan 2004 årligen bedrivit lekfiske efter gädda i avsikt att decimera beståndet till förmån för rödingen i sjön.


Eftersom frågan har kommit upp om detta är vettig fiskevård eller inte så har kontakt tagits med SLU:s Sötvattenlaboratorium för att få reda på om det är en åtgärd som vi ska fortsätta med.


Föreningen har fått ett förslag från Erik Degerman & Johan Hammar för hur frågan bör hanteras i framtiden. Forskarnas förslag återfinns i bilagd fil.

PDF

 


Vattenkvalitet


Hinsen-Logärdens fvof:s vatten är samtliga av typen näringsfattiga skogsvatten.


Totalfosforhalten är genomgående låg d.v.s. 10-20 mg/l och vattnens totala produktionsförmåga är således mindre än de oftast högproduktiva slättlands-sjöarna. Den begränsade produktionen ger en liten mängd organiskt material för nedbrytning varför syretillgången i denna vattentyp oftast är acceptabel även under senvintern.


Försurningssituationen är väl dokumenterad inom området. pH-värdet anger surhetsgraden på vattnet och områdets sjöar avviker inte från normala värden för skogsvatten som är 6-7. Alkaliniteten anger vattnets motståndskraft mot försurning och om värdet är under 0,05 mekv/l anses vattnet vara försurningskänsligt eller försurat.


Om alkaliniteten är över 0,10 mekv/l anses vattnet vara bra och kommer inte att försuras inom överskådlig tid. Alkaliniteten i området är i huvudsak bra. I några sjöar norr om Hinsen med brunfärgat vatten ligger värdena i närheten av 0,05 mekv/l, vilket är naturligt för denna typ av vatten.

Projekt gädda

År

Antal

Kilo

Snittvikt

2003

182

319

1,75

2004

142

202

1,42

2005

137

236

1,72

2006

88

152

1,73

2007

87

147

1,69

2008

73

149

2,04

2009

95

215

2,26

2010

133

208

1,56

2011

129

155

1,20

2012

187

230

1,23

2013

191

206

1,08

2014

255

332

1,30

2015

185

216

1,17

2016

163

187

1,15

2017

103

134

1,30

2018

116

170

1,46

2019

79

99

1,25

2020

116

140

1,20

Summa

2461

3495

1,42